تور کارخانه

نمای هوایی کارخانه
نمای هوایی کارخانه

نمای هوایی کارخانه
کارگاه استاتورها 1

نمای هوایی کارخانه
Robot Taping (Schümann)

نمای هوایی کارخانه
مرکز آزمایش

نمای هوایی کارخانه
نمایش اتاق

نمای هوایی کارخانه
گوشه ای از کارگاه ها

نمای هوایی کارخانه
بسته بندی خط 1

نمای هوایی کارخانه
دستگاه سیم پیچ اتوماتیک (Schümann)

نمای هوایی کارخانه
پلت فرم تست موتور اندازه بزرگ

نمای هوایی کارخانه
جوایز

نمای هوایی کارخانه
خط مونتاژ 1

نمای هوایی کارخانه
مرکز ماشینکاری (DMG)

نمای هوایی کارخانه
ماشین کویل شکل دهی اتوماتیک (شومان)

نمای هوایی کارخانه
خط تست موتور سایز متوسط ​​و کوچک

نمای هوایی کارخانه
زمینه ورزش